Firmy Dzieci Młodzież Dorośli Kursy j.polskiego Kursy specjalistyczne Wyjazdy językowe Biblioteka

Oferta dla firm

Szkolenia prowadzone w siedzibie klienta w grupach liczących do 12 osób każda, dobranych według poziomu zaawansowania słuchaczy w oparciu o wyniki testów kwalifikacyjnych. Celem szkolenia jest umożliwienie jego uczestnikom podniesienie umiejętności językowych.

Proponowana METODA nauczania jest metodą komunikatywną, która w krótkim czasie pomoże słuchaczom nabyć praktyczne umiejętności, umożliwiające porozumiewanie się w języku obcym. Główny nacisk kładziony jest na umiejętność mówienia oraz rozumienia ze słuchu, jednak w ramach proponowanej metody rozwijane są także pozostałe umiejętności składające się na znajomość języka obcego, czyli pisanie, rozumienie tekstu, a także znajomość gramatyki w stopniu niezbędnym dla skutecznej komunikacji.

Na wyższych poziomach zaawansowania proponujemy opracowaną przez nas metodę tandem teaching, zgodnie z którą każda grupa prowadzona jest jednocześnie przez dwóch wykładowców, polskiego i tzw. native speakera, czyli rodzimego użytkownika języka angielskiego. Obaj wykładowcy realizują jeden spójny program nauczania, przy czym zajęcia prowadzone przez polskiego wykładowcę koncentrują się bardziej wokół gramatyki i struktur językowych, rozumienia tekstu oraz rozumienia ze słuchu, podczas gdy zajęcia prowadzone przez obcokrajowca skupiają się wokół nauki słownictwa oraz rozwijania umiejętności mówienia i pisania. Ważną zasadą opisywanej metody jest systematyczna weryfikacja postępów słuchaczy. Raz w semestrze w każdej grupie przeprowadzane są egzaminy, w trakcie roku odbywają się testy i liczne drobne sprawdziany.


Krok 1

Analiza potrzeb

W celu dokładnego określenia potrzeb językowych osób delegowanych na kurs przeprowadzamy krótką rozmowę z przedstawicielem kierownictwa firmy. Spotkanie takie pozwala na zebranie informacji niezbędnych do określenia potrzeb językowych oraz oczekiwań Twojej firmy.


Krok 2

Testy

Aby przygotować program dydaktyczny musimy określić poziom zaawansowania oraz poznać potrzeby językowe osób zakwalifikowanych na kurs. W tym celu przeprowadzamy test ustny (krótka rozmowa z kandydatem), a następnie test pisemny. Całość trwa około 60 minut.


Krok 3

Realizacja szkolenia

Jeżeli po zakończeniu fazy przygotowań do kursu zdecydujesz się na zlecenie nam przeprowadzenia kursów, podpiszemy umowę z Twoją firmą i przystąpimy do jej realizacji.

Płatność za prowadzone kursy uiszcza się przelewem na podstawie faktury wystawianej przez nas raz w miesiącu. Wysokość opłaty uwzględnia liczbę lekcji w rozliczanym miesiącu oraz stawki wynikające z umowy.


Krok 4

Nadzór merytoryczny

Przez cały czas trwania kursu dyrektor metodyczny nadzoruje pracę lektorów, przeprowadzając wizytacje w każdej z grup co najmniej raz w semestrze.


Krok 5

Raporty i certyfikaty

Regularnie przesyłamy Twojej firmie raporty: co miesiąc z frekwencji, oraz co kwartał z postępów. Dla Działów Szkoleń takie dokumenty są często niezbędne.Skontaktuj się z nami!

  Kontakt

Firmy Dzieci Młodzież Dorośli Kursy j.polskiego Kursy specjalistyczne Wyjazdy językowe Biblioteka