Metoda nauczania

Proponowana METODA nauczania jest metodą komunikatywną, która w krótkim czasie pomoże słuchaczom nabyć praktyczne umiejętności, umożliwiające porozumiewanie się w języku obcym. Główny nacisk kładziony jest na umiejętność mówienia oraz rozumienia ze słuchu, jednak w ramach proponowanej metody rozwijane są także pozostałe umiejętności składające się na znajomość języka obcego, czyli pisanie, rozumienie tekstu, a także znajomość gramatyki w stopniu niezbędnym dla skutecznej komunikacji.

 


Na wyższych poziomach zaawansowania proponujemy opracowaną przez nas metodę tandem teaching, zgodnie z którą każda grupa prowadzona jest jednocześnie przez dwóch wykładowców, polskiego i tzw. native speakera, czyli rodzimego użytkownika języka angielskiego. Obaj wykładowcy realizują jeden spójny program nauczania, przy czym zajęcia prowadzone przez polskiego wykładowcę koncentrują się bardziej wokół gramatyki i struktur językowych, rozumienia tekstu oraz rozumienia ze słuchu, podczas gdy zajęcia prowadzone przez obcokrajowca skupiają się wokół nauki słownictwa oraz rozwijania umiejętności mówienia i pisania. Ważną zasadą opisywanej metody jest systematyczna weryfikacja postępów słuchaczy. Raz w semestrze w każdej grupie przeprowadzane są egzaminy, w trakcie roku odbywają się testy i liczne drobne sprawdziany.


Skontaktuj się z nami!

  Kontakt